Us trobeu a » Novetats » Notícies

Bases reguladores per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les necessitats temporals de l'Escola municipal de Música de Girona

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Consulteu horaris i dates obertura del registre.

26 DE JULIOL DE 2017

Atès que en data 26 de juny de 2017 el Consell Rector de l'Organisme autònom d'Educació Musical de Girona va aprovar l'ACORD següent:

1. Aprovar les bases i la convocatòria de la creació d'una borsa de treball de professorat de música a l'EMM, en les dues especialitats següents: Viola - Sensibilització musical, i Piano - pianista repertorista, per a l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona, en els termes que figuren al document annex a aquesta proposta.

2. Disposar la publicació de les bases dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al web de l'Escola Municipal de Música de Girona.

És per aquest motiu que paral·lelament a la seva publicació al BOP, presentem les bases al web de l'EMM i que trobareu en el document adjunt.

Nota informativa:
Les sol·licituds que es presentin al Registre de l'Escola Municipal de Música de Girona, només es podran atendre fins el 14 de juliol de 2017 de 10h a 13h, tanmateix, també poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 apartat b) i c), de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Publicació BOP: bases reguladores
Tornar