Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona

Ajuntament de Girona

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. Regidoria delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA

Preguntes freqüents

Es podrà construir dins La Devesa? Què i amb quines condicions?

El pla especial no dota de nova edificabilitat l'àmbit i per tant, no s'autoritzarà l'increment d'edificabilitat al parc de la Devesa, excepte petites edificacions de serveis vinculades exclusivament a l'ús del parc i al lleure dels ciutadans.

Es tallaran arbres? Quins? Se substituiran arbres actuals?

En base a estudis de l'arbrat existents i en funció de la nova configuració del Parc, es tallarà l'arbrat necessari per:
> Garantir la vitalitat de l'arbrat existent
> Garantir la seguretat dels visitants del Parc
> Posar en valor el parc històric seguint el projecte original de Parc de l'arquitecte Martí Sureda
> Connectar el parc amb el riu
> Possibilitar la implantació del nou parc sorgit de la col·laboració entre la ciutadania i els serveis tècnics municipals

Es manté el Mercat Setmanal, la Fira de Girona i les Fires de Sant Narcís a la Devesa?

L'objectiu del pla especial no és l'assignació dels usos de la Devesa i per tant, no es debat si aquests usos continuaran o no en el parc. En qualsevol cas, la proposta permet el manteniment d'aquests usos en la nova configuració, en cas que no siguin traslladats. El que sí comportarà serà la seva reubicació, dins els espais del Parc, en indrets amb capacitat suficient de càrrega per suportar cadascun d'aquests usos.

On es podrà aparcar per anar al mercat? I a l'Auditori?

Cal evitar la compactació del sòl, la malmesa del sistema de reg i la proximitat de les parades, atraccions i vehicles al tronc i branques dels arbres, que deterioren la seva vitalitat. Amb l'objectiu de protegir l'arbrat i de preservar el Parc als usos d'esplai, descans, lleure i relació social de la ciutadania, es prohibirà estacionar a l'interior del parc. Es gestionaran els aparcaments contigus per a facilitar l'accés dels usuaris al Parc i a les activitats que s'hi duen a terme. Es preveu vincular part dels aparcaments adjacents al passeig de la Devesa als usos del Parc, així com també els aparcaments de la zona de junció entre els rius Güell i Ter. Aquesta restricció no s'aplicarà als vehicles de servei i manteniment del parc ni a l'accés de persones amb mobilitat reduïda fins a les instal·lacions esportives.

Es podrà circular amb bicicleta?

Es contempla la pavimentació dels vials principals del parc amb espais exclusius per bicicletes i vianants. Tots els recorreguts del Parc presenten pendents inferiors o iguals a 4% amb la finalitat de fer-los accessibles amb cadires de rodes, cotxets, patins, ...

Desapareixerà el mur perimetral?

Sí. El mur perimetral i el vial d'aparcament actual desapareixen per integrar el riu al Parc i fer-lo més accessible als usuaris. Aquest canvi forma part de l'estructura bàsica del nou Parc. Es canvia substancialment la secció desmuntant el mur existent i creant al seu lloc un sistema de monticles integrats amb la llera del riu que pujaran suaument, tot ampliant el bosc de ribera fins aconseguir la cota de protecció de l'actual mur perimetral. El bosc de ribera es fa accessible amb un camí arran de riu.

El mobiliari actual desapareix i se substitueix per un de nou? Quin? Com es preveu il·luminar?

Actualment a l'interior del parc, el mobiliari i la il·luminació són heterogenis, fruït de la suma de projectes que s'hi ha desenvolupat i la manca de planificació unitària. Amb l'objectiu de buscar una imatge de conjunt, el elements de mobiliari urbà (lluminàries, bancs, paviments...) seran estudiats com a elements estructuradors de la imatge global del Parc i s'establirà un disseny homogeni.

Com queda La Copa? Espai de nou accés amb quins usos?

Els usos i forma de l'espai de La Copa s'acabarà de decidir amb la participació ciutadana. Es creu convenient canviar l'actual formalització i ús d'aquest espai, però seran els suggeriments dels ciutadans els que contribuiran a trobar la solució més adequada.

Hi haurà zona de picnic? Es manté la zona de petanca i botxes?

Les activitats que actualment es realitzen al parc es mantenen, ubicades en el mateix lloc o en noves ubicacions, adaptant-se a la nova estructura projectada. No es preveu la seva supressió.

Ajuntament de Girona  |  Àrea d'Urbanisme i Activitats

Pl. del Vi, 1. 17004 GIRONA