Ajuntament de Girona

ESCOLA MUNICIPAL D'ART
Trobeu-nos a:

Twitter Facebook

ESCOLA MUNICIPAL D'HUMANITATS
Trobeu-nos a:

Twitter FacebookYouTube Issuu Flickr
Us trobeu a:   C. C. La Mercè  »  Escola Municipal d'Art  »  Informació acadèmica

Informació acadèmica

Calendari acadèmic 2013-2014

Matriculacions: del 20 de juny al 9 de setembre de 2013
Inici de curs: 16 de setembre de 2013
Fi de curs: 4 de juliol de 2014

SEMESTRES:
- Primer semestre: del 16 de setembre de 2013 a l'31 de gener de 2014
- Segon semestre: del 3 de febrer al 4 de juliol de 2014

Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 8 de gener de 2014
Vacances de Setmana Santa: del 12 al 21 d'abril de 2014

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
-28 d'octubre de 2013 (Lliure disposició)
- 29 octubre de 2013 (Festa Local St. Narcís)
-1 novembre de 2013 (Tot Sants)
-6 desembre de 2013 (Constitució)
-2 de maig de 2014 (Lliure disposició)

Normativa de l'EMA

 • Admissió: seran admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs. En el cas d'alumnes nous que vulguin accedir a un curs per al qual es demana un coneixement mínim previ, primer s'haurà de concertar una entrevista amb el professor del taller o curs per tal d'avaluar la idoneïtat dels coneixements. Es pot sol.licitar l'entrevista a través del web del centre. Les places s'atorgaran seguint l'ordre d'inscripció.
 • Dret de permanència: només és permès repetir una vegada un curs de nivell. La permanència en els cursos de formació permanent d'adults sense especificació de nivell només es limita quant al nombre de places i a l'ordre d'inscripció. En el cas dels estudis d'emaArt, l'alumne es podrà matricular en el segon nivell sempre que superi l'avaluació del professorat. En cas contrari, haurà de repetir el primer nivell dels estudis (emaArt I).
 • Llista d'espera: les persones que no obtinguin plaça s'inscriuran en una llista d'espera a fi de cobrir possibles vacants. L'accés a una plaça disponible es farà per rigorós ordre d'inscripció.
 • Tutories: els alumnes nous, sempre que ho especifiqui el curs, hauran de fer una tutoria amb el professor/a del curs al qual s'hagin matriculat. Es pot sol.licitar l'entrevista a través del web del centre.
 • Assistència: després de deu faltes no justificades es donarà de baixa l'alumne, sense dret a la devolució de la matrícula.
 • Certificats: en finalitzar el curs, els alumnes que l'hagin completat podran sol.licitar un certificat d'assistència i aquells alumnes que puguin accedir a nivells superiors, un certificat d'aptitud. Els estudiants que finalitzin i superin els estudis d'emaArt podran sol.licitar el certificat que n'acredita la realització.
 • Devolucions: la matrícula no es retorna una vegada començat el curs.
 • Inclòs en la matrícula: l'assegurança d'accidents, la utilització de les instal.lacions, les eines del taller i els materials bàsics d'estudi en horari de classe: el paper ordinari, els models i la pintura de plàstica dels infants i joves. La resta de material necessari per poder seguir el curs corre a càrrec de l'estudiant. Els alumnes podran consultar tècniques o processos creatius a tots els professors de l'escola.
 • Limitació d'ús: no és permesa la utilització dels tallers fora de les hores de classe sense autorització expressa del professor del taller. Les eines i materials dels tallers només es poden emprar per a la realització de treballs de curs de l'escola.
 • Avantatges i descomptes per als alumnes matriculats a l'EMA: els alumnes matriculats podran obtenir matrícula reduïda en les activitats de l'Escola Municipal d'Humanitats.
 • Informació: l'alumnat de l'escola podrà rebre informació de totes les activitats del Centre Cultural la Mercè. Si no hi està interessat, ha de manifestar-ho expressament i per escrit a la direcció del centre.
 • No és permès fumar en cap zona del Centre Cultural la Mercè.
 • No es poden deixar eines i materials personals als tallers, i en cas de fer-ho, s'entendrà que els alumnes assumeixen els riscos que això comporta. Les obres realitzades pels alumnes al llarg dels curs hauran de ser retirades en finalitzar el curs. En el cas dels tapissos, l'alumne haurà d'abonar el pes de la llana i/o altres materials utilitzats en el moment de retirar el tapís dels telers. El preu per quilo és de 24 ¤.
 • Inici i finalització de les classes: les classes començaran com a màxim 10 minuts més tard de l'hora de classe per permetre l'arribada de tots els alumnes i la preparació dels seus materials. Les classes finalitzaran 5 minuts abans de l'hora de classe per permetre als alumnes que recullin els seus materials.
 • Dret d'admissió: es reserva el dret d'admissió.
 • La direcció de l'escola resta a la disposició dels alumnes per atendre qualsevol suggeriment o queixa.

Responsabilitats de l'alumnat

 • Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.
 • Aportar els materials artístics per al seu consum personal i les eines i utillatges personals, excepte aquells que estan expressament inclosos en el preu de la matrícula.
 • Atendre les instruccions i direcció del professor responsable del taller i respectar les normes de convivència correctes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte de respecte envers els companys de classe i els professors.
 • Procurar l'estalvi del material com a condició necessària per al manteniment de l'escola i per a la conservació del medi ambient.
 • Respectar els horaris descrits en la normativa. Cal fer especial esment en el fet que els alumnes han de recollir els seus treballs i materials com a mínim 5 minuts abans de l'hora en punt per permetre l'inici de les classes següents o el tancament de les instal·lacions, segons s'escaigui.
 • Vetllar per una bona utilització del material, les eines i l'equipament de l'escola.
 • En cas que l'alumne deixi el curs abans que finalitzi , ha de comunicar-ho a la secretaria per permetre posar la seva plaça a disposició pública.
 • La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.
© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte